University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Hofer, A; Steininger, S; Eisenberger, I;.
(2018): Citizen-Science-Projekte datenschutzkonform gestalten - ein Leitfaden (Teil 1)
Datenschutz Konkret, 4/2018, 76-78; ISSN 2313-5409

Authors BOKU Wien:
Eisenberger Iris
Hofer Annemarie
Steininger Stefan
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint