University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Bindreiter,B., Haluschan,M., Glauninger,J..
(2007): Der Rüsselkäfer lauert auch 2007
Agrozucker-Agrostärke, 07/1, 42-43

Authors BOKU Wien:
Glauninger Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint