University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Zaller, JG; Dörler, D; Gruber, E; Heigl, F; Muraoka; Y.
(2016): Citizen Science in der universitären Lehre
In: Heigl, F; Dörler, D; Weigelhofer, G (Hrsg.), Citizen Science - Quo vadis?

Authors BOKU Wien:
Dörler Daniel
Gruber Edith
Heigl Florian
Muraoka Yoko
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint