University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Dörler, D; Heigl, F.
(2019): Citizen Science in Austria
VOB-Mitteilungen, 72, 142-152; ISSN 1022-2588 FullText FullText_BOKU

Authors BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Imprint