University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Fischer-Kowalski, M.
(1985): Mit der Moral am Ende. Zur Entstehung neuer Verkehrsformen
In: Altmüller, A; Konrad, H; Pelinka, A; Ravy, G; Stieg, G (Hrsg.), Festschrift – Mélanges – Felix Kreissler, 69-90; Europaverlag, Wien, München, Zürich

Authors BOKU Wien:
Fischer-Kowalski Marina© BOKU Wien Imprint