University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Roider, O., Berger, W.J., Sammer, G..
(1999): Unfallhäufungsstelle Wien II., Obere Donaustraße (B227) - Hollandstraße - Salztorbrücke.
Verkehrssicherheitsuntersuchung i.A. des Magistrats der Stadt Wien, MA 46, Institut für Verkehrswesen, Bericht 8.8/99, Universität für Bodenkultur Wien

Authors BOKU Wien:
Berger Wolfgang Josef
Roider Oliver
Sammer Gerd© BOKU Wien Imprint