University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Kolb, H..
(1989): Klimaveränderungen aus meteorologischer Sicht.
Umwelterziehung, 1

Authors BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga



© BOKU Wien Imprint