University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Sekot, W .
(2012): Vorausschauende Betriebsabrechnung
aktuell - Mitgliederzeitschrift des HVLFÖ, 2, 12-15

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint