University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Hoch, G; Schopf, A; Weizer, G (Hrsg.).
(2019): Der Buchdrucker. Biologie, Ökologie, Management
, 209, Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), Wien, ISBN: 978-3-903258-21-1

Authors BOKU Wien:
Hoch Gernot
Schopf Axel



© BOKU Wien Imprint