University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Pitha U., Scharf B..
(2011): Forschungsprojekt GrünStadtKlima
In: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landscahftsbau e.V., FLL-Forum Bonn 2011 zum Themenkomplex "Bauwerksbegrünung" - Zusammenfassung der Vorträge

Authors BOKU Wien:
Pitha Ulrike
Scharf Bernhard© BOKU Wien Imprint