University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Noll, D; Spornberger, A; Keppel, H.
(2011): Vergleich verschiedener Methoden zur Qualit├Ątsbeschreibung beim Apfel der Sorte "Goldrush" unter Ber├╝cksichtigung integrierter und biologischer Produktionsmethoden
DEUT LEBENSM-RUNDSCH. 2011; 107(9): 421-428.

Authors BOKU Wien:
Noll Daniela
Spornberger Andreas© BOKU Wien Imprint