University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sterflinger K, Pinar G.
(2015): Schimmelpilze in Museen, Sammlungen und Depots
In: Krist G, Konservierungswissenschaft, Restaurierung, Technologie Collection Care - Sammlungspflege 12; Böhlau Verlag, Wien ; ISBN 978-3-205-20135-9

Authors BOKU Wien:
Pinar Guadalupe
Sterflinger-Gleixner Katja© BOKU Wien Imprint