University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Weiser, U; Hübner, T; Wanninger, K; Wuttej, D; Dauth, B; Heigl, F; Zaller, JG; Käfer, S; Koch, E; Scheifinger, H.
(): NaturVerrückt: Phänologie in der Schule
6. Österreichischer MeteorologInnentag, Nov 5-6, 2015, Vienna

Authors BOKU Wien:
Dauth Benjamin
Heigl Florian
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:




© BOKU Wien Imprint