University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Heigl, F; Dörler, D.
(): WTZ Ost 2.0: Innovation Matters
WTZ Ost Innovation Matters. Interdisziplinärer Wissensaustausch für Gesellschaftliche Herausforderungen - Netzwerke, Methoden, Transfer. Kick-Off, SEP 23, 2019, Vienna, AUSTRIA

Authors BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint