University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sterflinger Katja.
(): Arichtektur - Oberfläche - Konservierung: Wechselwirkungen mit Mikroorganismen
Instandsetzung historischer Architekturoberfläche Projekt Alphouse (www.alphouse.de), 23.01.-26.01.2012, Mauerbach

Authors BOKU Wien:
Sterflinger-Gleixner Katja
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint