University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Eitzinger, J., Daneu, V., Bodner, G., Kubu, G., Loiskandl, W., Macaigne, P., Thaler, S., Schaumberger, A., Wittmann, C., Weidle, F., Kann, A., Murer, E., Krammer, C., Trnka, M., Hayes M..
(2016): Drought monitoring system for Austrian agriculture – AgroDroughtAustria. BOKU-Met Report 25, ISSN 1994-4179. ISSN 1994-4187 (on-line)
Finanziert von: Austrian Climate Change Research Program , 89

Authors BOKU Wien:
Bodner Gernot
Daneu Vojko
Eitzinger Josef
Kubu Gerhard
Loiskandl Willibald
Thaler Sabina
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint