University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Dörler, D; Heigl, F; Zaller, JG.
(2017): Mit Hilfe der Bürger Neobiota aufspüren
APA Dossier, Invasion der Aliens, 1-1

Authors BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint