University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Domig, K.J..
(2021): Guter Schimmel, schlechter Schimmel - Wie Pilzkulturen den Geschmack von Lebensmitteln verbessern
Moment - Leben heute - Ö1 (Interview)

Authors BOKU Wien:
Domig Konrad
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint