University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Steininger, K; Schinko, T.; Rieder, H; Kromp-Kolb, H; Kienberger, S; Kirchengast, G; Michl, C; Schwarzl, I; Lambert, S.
(2022): +1,5° C: Wieviel Treibhausgase dürfen wir noch emittieren?
CCCA Fact Sheet #40

Authors BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga
Lambert Sonja
Rieder Harald
Schwarzl Ingeborg© BOKU Wien Imprint