University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Lichtenegger, H., Färber, J., Reiterer, A., Tschegg, S., Fratzl, P..
(2000): Structure and Mechanical Properties of Wood.
50. Jahrestagung d. Österr. Physik. Gesellschaft, 25.-29. September 2000, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria

Authors BOKU Wien:
Lichtenegger Helga
Tschegg Stefanie
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint