University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Tschegg, S..
(2000): Besonderheiten des Werkstoffes Holz bei der Bearbeitung.
1. September, Universit├Ąt f. Bodenkultur Wien

Authors BOKU Wien:
Tschegg Stefanie
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint