University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Zettl, B., Tschegg, S.E..
(2000): Ermüdungsuntersuchungen.
Projektbericht, im Auftrag des BMWV

Authors BOKU Wien:
Tschegg Stefanie
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint