University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Rieder, A., Tschegg, S..
(2000): Rissausbreitung von Aluminium bei zyklischer Beanspruchung.
Veröffentlichung des Institutes, Heft 45, Oktober 2000

Authors BOKU Wien:
Tschegg Stefanie
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint