University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kromp-Kolb, H. .
(2008): Frauenstimmen aus der Forschung, Interview
Forum - Nachhaltig Wirtschaften, 2/2008, 27-27; ISSN 1865-4266

Authors BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga© BOKU Wien Imprint