University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Peyerl, H .
(2009): Zuflusszeitpunkt, Bewertung und Besteuerung von Stock Options
Finanz Journal, 10, 337-344

Authors BOKU Wien:
Peyerl Hermann© BOKU Wien Imprint