University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kromp-Kolb, Helga.
(2009): Wie wird das Wetter?
Forschen & Entdecken - Das Magazin für kluge Köpfe, 4/2009, 7-11

Authors BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga© BOKU Wien Imprint