University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Habersack, H., Seitz, H., Kraler, M., Kreisler, A..
(2010): Geschiebetransportuntersuchungen mittels Geophon- und Fangkorbmessungen an der Rofenache, Vent, Ă–tztal, Bericht 2008 bis 2009.
Amt der Tiroler Landesregierung, 173

Authors BOKU Wien:
Habersack Helmut
Lammer Andrea
Seitz Hugo© BOKU Wien Imprint