University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Habersack, H., Krapesch, G., Haimann, M., Potzmann, A.K..
(2009): Ereignisdokumentation Hochwässer Juni bis September 2009.
BMLFUW.

Authors BOKU Wien:
Habersack Helmut
Haimann Marlene
Krapesch Gerald© BOKU Wien Imprint