University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Wallner, A; Immitzer, M; Koch, V; Tian, J; Reinartz, P; Atzberger, C; Seitz, R.
(2015): Waldstrukturbeschreibung aus dem All
LWF aktuell (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ), 104, 37-41; ISSN 1435-4098

Authors BOKU Wien:
Atzberger Clement
Immitzer Markus
Koch Valerie© BOKU Wien Imprint