University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Scheidl, C; Hübl, J; Kaintna, R; Fuchs, S; Braun, J; Schraml, K; Schimmel, A; Wieser, N; Schön, P.
(2015): WLV: vom Warnsystem Muren zum Gebäudeschutzausweis
Forstzeitung, 02, 12-13; ISSN 1012-4667

Authors BOKU Wien:
Fuchs Sven
Hübl Johannes
Kaitna Roland
Scheidl Christian
Schimmel Andreas
Schön Peter
Schraml Klaus© BOKU Wien Imprint