University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Liebert, W.
(2012): Dual-use -- Forschung und Technologie in der Grauzone
In: Blach, R et al. (Hrsg.), Friedenswissenschaft oder Kriegsforschung an den Hochschulen? Verschleiern? Verwerten? Widerstehen!, 19-21; Peter Grohmann, Stuttgart

Authors BOKU Wien:
Liebert Wolfgang
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint