University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Quendler, E..
(2009): Lösungsansätze durch Modellierung bei landtechnischen Untersuchungen
, 55; Universität für Bodenkultur Wien; Landtechnik

Authors BOKU Wien:
Quendler Elisabeth© BOKU Wien Imprint