University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Ungerböck, E; Grünwald, W;Hebenstreit, H.
(2016): Verbissschadensbewertung neu in Niederösterreich
Forstzeitung, 127(3), 28-29

Authors BOKU Wien:
Ungerböck Erhard© BOKU Wien Imprint