University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Türtscher, S; Berger, P; Lindebner, L; Berger, TW.
(2017): Rückgang der Schwermetallgehalte (Teil 2)
Forstzeitung, 10, 28-30

Authors BOKU Wien:
Berger Petra
Berger Torsten Winfried
Türtscher Selina© BOKU Wien Imprint