University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Böhm, J.
(2018): Biberkartierung NÖ 2017/2018 - Schwerpunktkartierung Piestingsystem
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz (RU5), 15

Authors BOKU Wien:
Böhm Josephin
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint