University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kantelhardt, J..
(2020): Agrarökonomie: Der Landwirtschaft Gehör verschaffen
BauernJournal, November, VII

Authors BOKU Wien:
Kantelhardt Jochen© BOKU Wien Imprint