University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Call L., Grausgruber H..
(2021): Krank durch Weizen - die kleinen Geschwister der Zöliakie
BOKU-Das Magazin der Universität des Lebens, 2-2019, 32-33; ISSN 2224-7416

Authors BOKU Wien:
Call Lisa-Maria
Grausgruber Heinrich© BOKU Wien Imprint