University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Dassler, Tim; Frieß, Johannes L., Giese, Bernd; Lalyer, Carina R.; Liebert, Wolfgang; Myhr, Anne I.; Spök, Armin.
(2021): Risk- and Technology Assessment of GMO
Bundesamt für Naturschutz, 77 Seiten

Authors BOKU Wien:
Frieß Johannes Ludwig
Giese Bernd Moritz
Lalyer Carina Roberta
Liebert Wolfgang© BOKU Wien Imprint