University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Jiricka-Pürrer, A.; Geißler, G.; Ginner, K.; Uhlhorn, B.; Wilfer, J. .
(2022): Internationale Trends der UVP und SUP Forschung 2.0, 2. Zwischenbericht
Umweltbundesamt Dessau , 140

Authors BOKU Wien:
Geißler Gesa
Ginner Kathrin
Jiricka-Pürrer Alexandra
Uhlhorn Birthe
Wilfer Jacqueline© BOKU Wien Imprint