University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Rametsteiner, E..
(1995): Holzzertifizierung.
Holz-Zentralblatt, 121, 19, 317-318

Authors BOKU Wien:© BOKU Wien Imprint