University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Laass, J..
(2002): Der Luchs - ein Überraschungsjäger
Der OÖ-Jäger, 4, 32

Authors BOKU Wien:
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint