University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Litschauer, S; Arnberger, A .
(2006): Feuerbrand: Auswirkungen auf das Landschaftsbild
Gärtner & Florist, 01, 5

Authors BOKU Wien:
Arnberger Arne© BOKU Wien Imprint