University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Buttinger, G., Knapp, H., Fuchs, E., Binder, E.M., Krska, R..
(2004): Entwicklung einer neuen Aufreinigungssäule zur Ochratoxin A – Bestimmung.
ALVA Mitteilungen, 1, 53-56; ISSN 1811-7317

Authors BOKU Wien:
Krska Rudolf
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint