University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Arnberger, A., Muralt, G., Zohmann, M..
(2009): Besucherdruck
, K√∂ck, G., Lammerhuber, L., Piller, W.E (Hrsg.), PLANET AUSTRIA, 396-407; Verlag der √Ėsterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien; ISBN: 978-3-7001-6627-6

Authors BOKU Wien:
Arnberger Arne
Muralt Gerald
Zohmann-Neuberger Margit
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint