University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Litzka, J., Marx, E., Meschik, M., Schönthaler, K. E..
(1991): B1 Wiener Straße - Ortsdurchfahrt Gablitz. Maßnahmenvorschläge zur Gestaltung.
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien

Authors BOKU Wien:
Meschik Michael
Schönthaler Karl E.© BOKU Wien Imprint