University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Wirnsberger, J .
(2009): Ertragsregelung im Forstbetrieb
aktuell - Mitgliederzeitschrift des HVLFÖ, 04/2009, 16-16

Authors BOKU Wien:
Wirnsberger Johann© BOKU Wien Imprint