University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Bernhardt, K.-G., Christian, E., Hackländer, K., Kropf, M., Schacht, H., Wagner, G., Wernisch, M..
(2009): Krk-Exkursion: Botanisch-Ökologische Exkursion: 28.05.-06.06.2009
Wien: BOKU, 309 S.

Authors BOKU Wien:
Bernhardt Karl Georg
Christian Erhard
Hackländer Klaus
Kropf Matthias
Schacht Hermann
Wagner Gerhard
Wernisch Michaela© BOKU Wien Imprint