University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Pröbstl, U., Jiricka, A. .
(2012): Carbon Foot Print Skilifte Lech - Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem OITAF Umweltausschuss
ISR - Internationale Seilbahn-Rundschau, 4, 24-25; ISSN 0253-3715 [

Authors BOKU Wien:
Jiricka-Pürrer Alexandra
Pröbstl-Haider Ulrike© BOKU Wien Imprint