University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W .
(2013): Welchen Einschlag erfordert die Jagd?
aktuell - Mitgliederzeitschrift des HVLFÖ, 2.13, 14-15

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint