University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W; Toscani, P; Ungerböck, E .
(2013): Schlechte Arrondierung: besser als ihr Ruf?
Forstzeitung, 124 (7), 34-35

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter
Toscani Philipp
Ungerböck Erhard© BOKU Wien Imprint